Dřevěný svět

ptačí krmítka, ptačí budky, větrné mlýny, vodní mlýny, dekorace, dětské hračky, zahradní studny, zahradní nábytek, dřevěné poštovní schránky

Reklamační řád

Reklamace

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
· Prodávající Dřevěný svět - dále jen prodávající
· Kupující - subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku, dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

2. Záruční podmínky
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.
Záruka zaniká v následujících případech:
· Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
· Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
· Nevhodným používáním zboží.
· Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
· Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
· Zboží bylo poškozeno živly.

Za vadu rovněž nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3. Vyřízení reklamace
Místem uplatnění reklamace je odesílací adresa internetového obchodu. Na tuto adresu prosím zašlete Vámi reklamované zboží.
Po řádném vyřízení reklamace zašleme kupujícímu opravené zboží na jím uvedenou adresu.
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.
Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.
V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno.

 
Dřevěný svět - ptačí krmítko, ptačí budka, větrné mlýn, vodní mlýn, dekorace, dětské hračky, zahradní studna, zahradní nábytek, dřevěná poštovní schránka